punkvin

Dryckesskola

[youtubegallery]

Sherryskola-torra stilar|http://www.youtube.com/watch?v=yoafSM64yA

Verona Wine Top|http://www.youtube.com/watch?v=eFVHwIRE7_U

Ciderciceronen|http://www.youtube.com/watch?v=_T-TfK9ITfU

SM i sommellerie 2012|http://www.youtube.com/watch?v=tE4FW8sbJ0M

Dekantering|http://www.youtube.com/watch?v=Kvhn8X1Eu3o

Sabrering|http://www.youtube.com/watch?v=xtvfoImTAvA

Naturvin|http://www.youtube.com/watch?v=PR15y3S7LOk

Eko, bio|http://www.youtube.com/watch?v=Wy-OvMT7SoE

[/youtubegallery]

8.1.24